Business

DNA behandelt ontwerpwet Casinowezen – Dagblad Suriname


De Nationale Assemblee had vrijdagmiddag in behandeling het wetsontwerp Casinowezen (zie onderaan). Dit wetsontwerp voorziet in regels met betrekking tot het exploiteren van on line casino’s. De moist is een bij de tijd aangepaste versie van de Moist Hazardspelen van 1962.

Vanwege voortschrijdende technologische en andere ontwikkelingen en gewijzigde inzichten terzake on line casino’s vindt de regering het van belang, dat de Moist Hazardspelen van 1962 aan een grondige herziening wordt onderworpen, zo staat in de Memorie van Toelichting van het wetsontwerp. 

On line casino’s worden gezien als amusement, inkomstenbron voor de overheid en een sector welke werkgelegenheid biedt. Aan de andere kant moeten de negatieve gevolgen ervan, zoals gokverslaving, gezinsontwrichtingen en andere ernstige sociale problemen niet uit het oog worden verloren. Dat on line casino’s gevoelig zijn of zich kunnen lenen voor criminele activiteiten of het vervullen van die activiteiten, is ook een zaak waar rekening dient te worden gehouden bij de ordening.

“Het is daarom van eminent belang dat aan de overheid, mede tegen de achtergrond van deze negatieve aspecten die kleven aan on line casino’s, handgrepen worden aangereikt om deze te voorkomen danwel te minimaliseren”, aldus staat in de toelichting van het wetsontwerp. Een professionele aanpak van deze sector is onontbeerlijk.

Gesteld wordt dat voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat waarbij regels, hoewel voldoende en adequaat, niet gehandhaafd kunnen worden. In het wetsontwerp Casinowezen worden zaken geregeld met betrekking tot de process bij de aanvraag en het verstrekken van casinovergunningen, de duur waarvoor vergunningen worden verstrekt, het maximaal aantal te verstrekken vergunningen en de koppeling die wordt gemaakt tussen de casinovergunning en een hotelvergunning. ]

SSSupply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.